EN  |  BG    
Оферти arrow Предприятия
Медицински център
Обявена цена: EUR 1.7 mln
Местоположение: Североизточна България

Възможност за инвестиция

Информация за компанията


Медицинският център е основан през 2001 г. в един от големите български градове. Разположен е стратегически в центъра на града, което осигурява лесен достъп от страна на пациентите. В Медицинския център се извършва извънболнична помощ, която обхваща: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултантска и профилактична дейност, извършване на експертизи. Дейността на центъра се допълва от външна служба по трудова медицина, която обслужва фирмите, във връзка с изискванията на ЗЗБУТ. Центърът разполага с клинична лаборатория, паразитологично отделение, имунохематология и образна диагностика и др.

Стратегически предимства

  • Широк обхват на медицински услуги с възможност за допълнително диагностициране и консултации, лечение и терапевтични услуги
  • Модерно технологично оборудване, което регулярно се обновява
  • Новоизграден допълнителен етаж /модерна клиника/, с цел разширение на дейността
  • Интегрирана система за адекватен контрол на медицинската, статическата и финансовата информация, позволяваща своевременно обработване на данните
  • Ефективни процедурни техники при прегледите и медицинския анализ, съобразени със законодателството
  • Високи стандарти в медицинския център: безупречна хигена, дезинфекция на помещенията и стерлизация на всички медицински инструменти
Приходи 2010:
427 000 Евро
EBITDA Марж:
24%